SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

Názov vzdelávacieho celku:

Metodik multidisciplinárnej podpory

Názov vzdelávacieho programu:

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia

Evidenčné číslo programu:

MŠVVaŠ SR: 2/2022 – IV

Typ vzdelávacieho programu:

inovačné vzdelávanie

Rozsah spolu:

230 hodín

Hlavný cieľ:

Vytvoriť medzinárodnú platformu, sieť vyškolených metodikov multidisciplinárnej podpory naprieč rezortmi, organizáciami, cieľovými skupinami a komunitami, s určitým kompetenčným profilom, potrebným pre prácu s multidisciplinárnymi tímami k podpore duševného zdravia rodín. Inovovať tiež profesionálne kompetencie, teoretické vedomosti a praktické zručnosti odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti multidisciplinárnej spolupráce užšej i širšej školskej komunity, posilňovať kľúčových aktérov na všetkých jej úrovniach (mikro-mezo-makro) a rozvíjať kooperatívne tranzície u dotknutých medzirezortných systémov ochrany duševného zdravia a kvality života.


Obsah vzdelávania:

Sociálna výstavba (sociálny konštrukcionizmus) v multidisciplinárnej spolupráci
Dialogické praktiky v multidisciplinárnej spolupráci
Vzťahové praktiky v multidisciplinárnej spolupráci
Prístupy zamerané na riešenie, hodnoty a zdroje v multidisciplinárnej spolupráci.
Rozvoj kľúčových spôsobilostí metodika multidisciplinárnej podpory 1, 2, 3, 4
Metodická podpora 1, 2 a 3

Cieľová skupina:


V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:


  • učiteľ materskej školy
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
vychovávateľ
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
psychológ a školský psychológ
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
kariérový poradca
logopéd a školský logopéd
liečebný pedagóg
sociálny pedagóg

Pomáhajúce profesie, na ktoré sa nevzťahuje akreditácia a majú záujem o vzdelávanie:
V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 3 cenovo zvýhodnené (zľava 20%) miesta pre pomáhajúce profesie z rezortu zdravotníctva, sociálnych vecí, vnútra a spravodlivosti.

Rodičovské a peer štipendiá:

V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 3 bezplatné miesta pre laických poradcov, rodičov alebo peerov do každej vzdelávacej skupiny.


Študentské štipendiá:

V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 2 koordinačné miesta pre študentov pomáhajúcich profesií do každej vzdelávacej skupiny.

Termíny vzdelávania:


O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok.
Predbežne by vzdávanie mohlo začať v mesiaci novembri 2023.

Odborní garanti programu:

Lenka Martinkovičová
Pavel Nepustil
Oľga Okálová


Lektori:

Lektori zo siete multidisciplinárnych tímov a podpory ...viac tu

Cena vzdelávania:

750 Eur

Prihláste sa tu