SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

Evidenčné číslo programu:

akreditácia práve prebieha


Typ vzdelávacieho programu:

špecializačné vzdelávanie


Rozsah spolu:

96 hodín

Hlavný cieľ:

Získať požadované profesijné kompetencie na výkon špecializačných činností v kariérnej pozícii koordinátor školského podporného tímu.

Obsah vzdelávania:


Profesijný štandard koordinátora ŠPT
Manažment inkluzívnej zmeny
Koordinačné postupy ŠPT (Kompetencia 1. Budovanie a koordinácia vzťahov - spolutvorba, líderstvo v úrovniach podpory)
Komunikačné postupy ŠPT (Kompetencia 2. Komunikácia - dialogické a vzťahové praxe)
Dokumentácia a legislatíva inkluzívnej zmeny (Kompetencia 3. Orientácia v systéme podpory)
Rozvoj kľúčových zručností koordinátora ŠPT (Kompetencia 4. Inkluzívne postoje a multidisciplinarita - etika vo vlastnej praxi absolventa)
Rozvoj kľúčových zručností koordinátora ŠPT (Kompetencia 5. Orientácia na riešenie a potenciál inkluzívneho rozvoja - Solution focus vo vlastnej praxi absolventa)
Rozvoj kľúčových zručností koordinátora ŠPT (Kompetencia 6. Kvalita koordinácie ŠPT - implementácia štandardov vo vlastnej praxi absolventa)
Rozvoj kľúčových zručností koordinátora ŠPT (Kompetencia 7. Copingové a rezilienčné stratégie v koordinácii ŠPT - skupinová supervízia nad praxou absolventa)

Cieľová skupina:

Kategórie pedagogických zamestnancov:

učiteľ materskej školy
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
učiteľ jazykovej školy
majster odbornej výchovy,
vychovávateľ,
korepetítor,
školský tréner,
pedagogický asistent,
 zahraničný lektor,
školský špeciálny pedagóg,
školský digitálny koordinátor,


Kategórie odborných zamestnancov:

psychológ a školský psychológ,
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
kariérový poradca,
logopéd a školský logopéd,
liečebný pedagóg,
sociálny pedagóg.


Kariérny stupeň:

samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou
pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Rodičovské a peer štipendiá:

V rámci východiskových princípov multidisciplinarity
ponúkame 3 bezplatné miesta pre laických poradcov, rodičov alebo peerov do každej
vzdelávacej skupiny.


Študentské štipendiá:

V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 2
koordinačné miesta pre študentov pomáhajúcich profesií do každej vzdelávacej skupiny.

Termíny vzdelávania:


O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok. Predbežne
by vzdávanie mohlo začať v mesiaci novembri 2023.

Odborní garanti programu:

Oľga Okálová


Lektori:

Lektori zo siete multidisciplinárnych tímov a podpory ...viac tu

Cena vzdelávania:

129 Eur