SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

Názov vzdelávacieho programu: 

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia


Typ vzdelávacieho programu:

inovačné vzdelávanie

 

Evidenčné číslo programu:  

MŠVVaŠ SR:  2/2022 - IV

 

Rozsah spolu:  

110 hodín


Rodičovské a peer štipendiá:

V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 3 bezplatné miesta pre laických poradcov, rodičov alebo peerov do každej vzdelávacej skupiny.


Študentské štipendiá:

V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 2 koordinačné miesta pre študentov pomáhajúcich profesií do každej vzdelávacej skupiny.

Multirezortné štipendiá:

V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 3 účastnícke miesta pre zamestnancov pomáhajúcich profesií, pôsobiacich mimo Zákon č. 138/2019 Z. z. do každej vzdelávacej skupiny.

 

Hlavný cieľ: 

Inovovať profesionálne kompetencie, teoretické vedomosti a praktické zručnosti odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti multidisciplinárnej spolupráce užšej i širšej školskej komunity, posilňovať kľúčových aktérov na všetkých jej úrovniach (mikro-mezo-makro) a rozvíjať kooperatívne tranzície u dotknutých medzirezortných systémov ochrany duševného zdravia a kvality života.

 

Obsah vzdelávania:

 Úvod do multidisciplinarity

Multidisciplinárny tím

Multidisciplinárne praxe

Zručnosti a reflexia pri multidisciplinárnej spolupráci

 Sebaskúsenosť v multidisciplinárnom tíme

Supervízia praktickej práce účastníkov

Cieľová skupina:

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 

učiteľ materskej školy

učiteľ prvého stupňa základnej školy

učiteľ druhého stupňa základnej školy

učiteľ strednej školy

vychovávateľ

pedagogický asistent

školský špeciálny pedagóg

psychológ a školský psychológ

špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

kariérový poradca

logopéd a školský logopéd

liečebný pedagóg

sociálny pedagóg

Termíny vzdelávania:

 
  9-10.12.2022
27-28.01.2022
17-18.02.2023
24-25.03.2023
19-20.05.2023

Odborní garanti programu:

Lenka Martinkovičová
Pavel Nepustil
Oľga Okálová

 

Lektori: 

Lektori zo siete multidisciplinárnych tímov a podpory ...viac

 

Cena vzdelávania:

533 Eur

 

Prihláste sa tu