SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

Názov vzdelávacieho programu: 

Multidisciplinárny prístup v identifikácii inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Evidenčné číslo programu:  

vydal rektor Katolíckej univerzity:  INV-CCVPF-1/2022

 

Rozsah spolu:  

60 hodín

 

Rodičovské a peer štipendiá:

V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 3 bezplatné miesta pre laických poradcov, rodičov alebo peerov do každej vzdelávacej skupiny.


Študentské štipendiá:

V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 2 koordinačné miesta pre študentov pomáhajúcich profesií do každej vzdelávacej skupiny.

 

Multirezortné štipendiá:

V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 3 účastnícke miesta pre zamestnancov pomáhajúcich profesií, pôsobiacich mimo Zákon č. 138/2019 Z. z. do každej vzdelávacej skupiny.

Hlavný cieľ: 

Cieľom inovačného vzdelávania je implementovať multidisciplinárny prístup do inkluzívnej praxe škôl, prostredníctvom školských podporných tímov budovaných v materských, základných a stredných školách. Program reflektuje potreby praxe v oblasti posilnenia ľudských zdrojov v rámci všetkých úrovní podpory, podrobne definovaných v §131 novely školského zákona, Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a Plánu obnovy. Inovácia prepája medzirezortné včlenenie prístupu ochrany duševného zdravia u detí/žiakov so ŠVVP a bežnej poradenskej praxe školských zariadení i ďalších inkluzívnych nástrojov širšej komunity.

Obsah vzdelávania:

 
Úvod do multidisciplinarity
Identifikácia inkluzívnych potrieb a jej nástroje v SR
Multidisciplinárny tím (MDT) v praxi
Zručnosti a reflexia pri multidisciplinárnej spolupráci
Kompetenčný profil tímového profesionála v MDT
Integrovaná multidisciplinárna podpora – inkluzívne princípy práce s cieľovými skupinami
Obhajoba kazuistiky

Cieľová skupina:

 • učiteľ
  učiteľ materskej školy

učiteľ prvého stupňa ZŠ

učiteľ druhého stupňa ZŠ

učiteľ strednej školy

učiteľ základnej umeleckej školy

učiteľ jazykovej školy

 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • korepetítor
 • školský tréner
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor,
 • školský špeciálny pedagóg,
 • školský digitálny koordinátor,
 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg

Termín vzdelávania:

 

O začiatku vzdelávania Vás budeme informovať po uzavretí prijímania prihlášok. Predbežne by vzdávanie mohlo začať v mesiaci október 2022.

Odborní garanti programu:

Oľga Okálová

 

Hlavní lektori:

Oľga Okálová

Veronika Luksa

 

Hosťujúci lektori: 

Lektori zo siete multidisciplinárnych tímov a podpory
Lenka Martinkovičová 
https://www.vdialogu.sk/o-idp/tim-2/

Cena vzdelávania:

 129 eur

 

Prihláste sa tu