SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.V projekte pôsobím ako výskumná pracovníčka v téme faktorov efektivity multidisciplinárnych tímov a podieľam sa na príprave príručiek pre multidisciplinárnu spoluprácu.

Od prvého kroku mojej profesijnej praxe som sa stretávala s myšlienkami prepájania pohľadov rôznych odborov a dôležitosti vzťahovosti pre celkový efekt liečby nielen medzi odborníkom a klientom, ale aj medzi odborníkmi navzájom. Po ukončení štúdia psychológie som začala pracovať ako psychologička v domove sociálnych služieb a v podporovanom bývaní pre osoby s diagnózou schizofrénneho okruhu. Neskôr popri doktorandskom štúdiu všeobecnej a experimentálnej psychológie som pôsobila v ambulancii klinickej psychológie a dopravnej psychológie a neskôr aj na pozícii psychologičky v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a školskej psychologičky na stredných školách. Na každej z týchto pozícii som si uvedomovala silu tímového a zdieľaného prístupu ku klientovi, kedy úzka spolupráca s ostatnými odborníkmi v oblasti psychického zdravia vrátane rodiny klienta boli kľúčové pre zvýšenie pohody klienta. Tento môj mindset bol umocnený aj psychoterapeutickým výcvikom v integratívnej psychoterapii a doplňujúcimi krátkodobými výcvikmi ostatných psychoterapeutických škôl (napr. psychodynamický, existenciálny, na riešenie zameraný a KBT prístup). Aktuálne pracujem ako klinická psychologička, dopravná psychologička a psychoterapeutka.