SK | CZ | EN | NL | FI

MEDZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEDZINÁRODNÍ KONFERENCE

Multidisciplinární podpora rodin
v krizových situacích

Multidisciplinární podpora rodin
v krizových situacích

Moravská galerie, Moravské náměstí 1, Brno, ČR

17.5.2022, 9:30 - 17:00 + večerní neformální program

Moravská galerie, Moravské náměstí 1, Brno, ČR

17.5.2022, 9:30 - 17:00 + večerní neformální program

Vstup zdarma

Tlumočení (čeština / angličtina / ukrajinština) zajišteno

Vstup zdarma

Tlumočení zajišteno

ERASMUS PLUS

ERASMUS PLUS

Multidisciplinárna podpora
pozitívnych zmien u rodín
v ťažkých situáciách

Multidisciplinárna podpora
pozitívnych zmien u rodín
v ťažkých situáciách

2019-1-SK01-
KA204-060806.

Bootstrap Slider

Mgr. LENKA MARTINKOVIČOVÁ, PhD.


Som psychologička, kariérová poradkyňa, konzultantka, facilitátorka a lektorka a rada by som bola „konverzačná umelkyňa“ ☺.

Mám pracovné skúsenosti v súkromnom, verejnom, ale aj v neziskovom sektore. Pôsobila som vo Výskumnom ústave detskej psychológie (VÚDPaP) ako koordinátorka tímu, ktorý má na starosti prípravu a realizáciu vzdelávaní, tvorbu odborných materiálov pre profesionálov v systéme výchovného poradenstva a prevencie (až do odchodu na materskú dovolenku v r. 2020), ale aj ako odborníčka na kariérové poradenstvo. V minulosti som tiež pracovala pre Euroguidance centrum, ktoré je súčasťou európskej siete organizácií rozvíjajúcich celoživotné kariérové ​​poradenstvo. Niekoľko rokov som učila na Univerzite Komenského (väčšinou študentov psychológie) témy ako Kariérové ​​poradenstvo, Metódy kariérového poradenstva, Sebapoznanie.
Mám ukončené doktorandské štúdium v odbore psychológia. Absolvovala som niekoľko kurzov, ako napríklad dvojročný kurz Arteterapie; vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi Možnosti dialógu, ktoré viedol spolok Narativ v spolupráci s medzinárodným TAOS Institute a Houston Galveston Institute, ako aj vzdelávací kurz Ako komunikovať s deťmi a dospelými v náročných chvíľach (po strate blízkeho), ktoré viedol Plamienok. Ale aj mnohé ďalšie krátkodobé kurzy v kariérovom poradenstve, koučovacom prístupe, či facilitácii.
Témy odborného záujmu, ktorým sa rada venujem: sociálna psychológia, kariérové ​​poradenstvo, postmoderné prístupy v poradenstve, sebapoznanie, kreativita, poradenský prístup zameraný na silné stránky a rôzne aplikácie sociálneho konštrukcionizmu. Pôsobím v Inštitúte dialogických praxí (IDP) ako konzultantka, facilitátorka a lektorka. Aktívne sa angažujem aj v rámci Združenia pre kariérové ​​poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK).