SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

Mgr. LENKA MARTINKOVIČOVÁ, PhD.


Som psychologička, kariérová poradkyňa, konzultantka, facilitátorka a lektorka a rada by som bola „konverzačná umelkyňa“ ☺.

Mám pracovné skúsenosti v súkromnom, verejnom, ale aj v neziskovom sektore. Pôsobila som vo Výskumnom ústave detskej psychológie (VÚDPaP) ako koordinátorka tímu, ktorý má na starosti prípravu a realizáciu vzdelávaní, tvorbu odborných materiálov pre profesionálov v systéme výchovného poradenstva a prevencie (až do odchodu na materskú dovolenku v r. 2020), ale aj ako odborníčka na kariérové poradenstvo. V minulosti som tiež pracovala pre Euroguidance centrum, ktoré je súčasťou európskej siete organizácií rozvíjajúcich celoživotné kariérové ​​poradenstvo. Niekoľko rokov som učila na Univerzite Komenského (väčšinou študentov psychológie) témy ako Kariérové ​​poradenstvo, Metódy kariérového poradenstva, Sebapoznanie.
Mám ukončené doktorandské štúdium v odbore psychológia. Absolvovala som niekoľko kurzov, ako napríklad dvojročný kurz Arteterapie; vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi Možnosti dialógu, ktoré viedol spolok Narativ v spolupráci s medzinárodným TAOS Institute a Houston Galveston Institute, ako aj vzdelávací kurz Ako komunikovať s deťmi a dospelými v náročných chvíľach (po strate blízkeho), ktoré viedol Plamienok. Ale aj mnohé ďalšie krátkodobé kurzy v kariérovom poradenstve, koučovacom prístupe, či facilitácii.
Témy odborného záujmu, ktorým sa rada venujem: sociálna psychológia, kariérové ​​poradenstvo, postmoderné prístupy v poradenstve, sebapoznanie, kreativita, poradenský prístup zameraný na silné stránky a rôzne aplikácie sociálneho konštrukcionizmu. Pôsobím v Inštitúte dialogických praxí (IDP) ako konzultantka, facilitátorka a lektorka. Aktívne sa angažujem aj v rámci Združenia pre kariérové ​​poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK).