SK | CZ | EN | NL | FI

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

NÁRODNÁ AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ
AKREDITÁCIA

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti
a duševného zdravia

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v identifikácii

inkluzívnych potrieb detí a žiakov
so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Multidisciplinárny prístup v inklúzii

detí a žiakov so symptomatológiou FASD

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Rozvoj kľúčových kompetencií

koordinátora školského podporného tímu

Metodik multidisciplinárnej podpory

Metodik multidisciplinárnej podpory

Možnosti dialógu

7. Apríla 2022 v Bratislave

Zichyho palác
Staromestské centrum kultúry
Ventúrska 9.

Bootstrap Slider

O projekte ERASMUS+

Ako názov napovedá, projekt sa zameriaval na multidisciplinárnu podporu pozitívnych zmien v rodinách v ťažkých situáciách. Do multidisciplinárnej spolupráce by mali patriť rôzni odborníci ako rovnocenní spojenci rodín, tak ako aj príjemcovia starostlivosti, ktorí by sa mali aktívne zapojiť do diskusií o ich starostlivosti a spolurozhodovať o jej postupoch a implementácii. Celkovo v téme multidisciplinárnej spolupráce v oblasti podpory rodiny chýbajú vzdelávacie príležitosti nielen pre profesionálov, ale aj pre „laikov“ (ľudí s vlastnými skúsenosťami pri riešení zložitých situácií v rodinách). Títo „laici“ by sa mohli stať (vďaka takémuto školeniu) konzultantmi a ambasádormi v oblasti skúseností so zložitými situáciami a mohli by pomôcť ostatným v podobnej situácii, aby sa stali aktívnymi iniciátormi multidisciplinárnej podpory. 

Dôvodom angažovanosti partnerstva v prihlásení do výzvy bola potreba posilnenia prepojenia sociálneho začlenenia rodičov i ďalších členov rodín, peerov a laických poradcov ako kľúčových, relevantných a experných aktérov pozitívnych zmien v ich náročných životných situáciách do multidisciplinárnej spolupráce a multidisciplinárnych tímov pomáhajúcich profesionálov. Obsahy, témy a programy generované v projekte budú systémovo a medzirezortne podporovať rozvoj inklúzie a duševného zdravia v oblasti sociálnych, občianskych, profesijných a medzikultúrnych kompetencií a eliminovať diskrimináciu, segregáciu, barierizáciu, stigmatizáciu, násilie, školskú neúspešnosť atď.
 
Zámerom celého projektu bola viacúrovňová podpora pri vytváraní a rozvoji multidisciplinárnej spolupráce a multidisciplinárnych tímov, špecificky pri uplatňovaní prístupov vychádzajúcich zo sociálneho konštrukcionizmu a prístupu zameraného na riešenie, predovšetkým v multidisciplinárnej podpore rodín. Projekt bol realizovaný v rokoch 2019 – 2022 a mimo iné zahrňoval priamu podporu členov multidisciplinárnych tímov vo forme pilotného výcviku a mentoringu. Do projektu sa zapojilo cez priamo i nepriamo mnoho osôb z Česka a Slovenska, odbornú garanciu ponúknutých prístupov zabezpečil Loek Schoenmakers (Holandsko) a Ben Furman (Fínsko) prostredníctvom svojich organizácií.

Hlavným koordinátorom projektu bola Katolícka univerzita v Ružomberku. Do projektu boli zapojené organizácie z ČR – Narativ, spolek, zo SR – Inštitút dialogických praxí, z Fínska – Lyhytterapiainstituutti Oy (Inštitút Bena Furmana) a Holandska – Appreciative Change Work-s (Inštitút Loeka Schoenmakersa).
 
Konkrétne výstupy projektu nájdete Tu